Promyšlený systém pro evidenci infrastruktury

evidence-infrastruktury

Vše na jednom místě

Aby bylo možné sestavit prostorově i časově jednoznačný plán dopravy, je třeba začít již u detailní evidence infrastruktury. Základními objekty, které jsou v našem systému evidovány a bez kterých se řádné plánování dopravy neobejde:

  • Zastávky a jejich označníky
  • Depa
  • Hranice tarifních území
  • Významné křižovatky a body (např. u tramvajové dopravy začátek/konec jednokolejného úseku)

Veškeré body jsou zanášeny přímo do mapových podkladů ve vazbě na relevantní dopravní trakce, včetně všech souvisejících parametrů vycházejících z legislativy každého státu.

V České republice jsou to klíčové vazby na CIS a lokální dodavatele HW zařízení do vozidel a staniční/traťovou infrastrukturu.

Dokonalá provázanost

Ve vazbě na navazující informační systémy, ať již lokální či v rámci vyšších územně správních celků, jsou dále evidovány objekty služeb pro cestující nebo služeb, pro které má dopravní přímou vazbu:

  • Infocentra
  • Veřejné parkoviště P+R, K+R apod.
  • Prodejní místa
  • Vybavení zastávek (např. toalety)
  • Informační tabule